Home मुलाखती अभिनिवेष

अभिनिवेष

जेव्हा एखादी भूमिका आपण करतो तेव्हा त्यावेळी आपला अभिनिवेष गळून पडावा लागतो..